عکس قبل و بعد کاشت ابرو در کلینیک ثمر

پنج ماه پس از کاشت ابرو
یکسال پس از کاشت ابرو
یکسال پس از کاشت ابرو
کاشت ابرو روی تتو
کاشت ابرو با موی نازک و خیلی فر و تتوی قدیمی و عمیق
یکسال پس از کاشت ابرو
یکسال پس از کاشت ابرو - مراجعه با موی ضخیم و فر
یکسال پس از کاشت ابرو
یکسال پس از کاشت ابرو - مراجعه با‌ موی صاف و نازک
یکسال پس از کاشت ابرو
یکسال پس از کاشت ابرو
پیمایش به بالا
مشاوره رایگان